Information om Hvidvaskloven og Databeskyttelsesforordningen

I henhold til Hvidvaskloven skal advokater indhente klienternes identitetsoplysninger i sager om køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af penge, værdipapirer m.v., åbning af bankkonti eller værdipapirdepoter, tilvejebringelse af virksomhedskapital, oprettelse, drift og ledelse af virksomheder, finansielle transaktioner samt transaktioner vedrørende fast ejendom.

I henhold til Databeskyttelsesforordningen skal klienterne informeres om, at advokaten ud over oplysninger efter Hvidvaskloven også modtager personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer, e-mail, køn, bolig, bil, økonomi, familieforhold, arbejdsforhold, uddannelse, stilling, arbejdstelefon, fødselsdato, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger m.v. Arten og omfanget af personoplysningerne afhænger blandt andet af karakteren af den sag, som advokaten behandler for klienten.

Personoplysninger opbevares i e-mails, på pc og/eller server, på backup og i papirform.

Den sagsbehandlende advokat og dennes personale har adgang til persondata.

Klienten kan anmode om sletning af data, hvilket imidlertid vil medføre, at sagen ikke kan behandles.

Efter aftale med klienten videregives persondata til banker, revisorer m.fl. Endvidere anvendes persondata i sagsbehandlingen, eksempelvis ved køb af ejendom hvor skødet ikke kan tinglyses uden persondata, ved registrering hos Erhvervsstyrelsen hvor persondata ligeledes skal afgives, i retssager hvor der ligeledes skal oplyses persondata, i testamenter og ægtepagter som ikke kan oprettes uden persondata m.v.

I henhold til de advokatetiske regler og til Advokatrådets anbefaling bør sagsakter, herunder elektroniske data, opbevares i mindst 5 år fra sagens afslutning. En pligt til 5-årig opbevaring findes endvidere i Bogføringsloven og i Hvidvaskloven.

E-mails samt data vil blive slettet og den fysiske sag makuleret 5 år efter sagens afslutning, medmindre der konkret er anledning til en længere opbevaring.